Prečo nakúpiť práve u násWink

  • vynikajúce ceny
  • profesionálny prístup
  • rýchla odozva (email/chat)
  • výber z toho najlepšieho
  • dostanete čo si objednáte
  • sme seriózni a féroví
  • naša práca je naše hobby

 


Máte otázky a dotazySmile

Najrýchlejšia cesta kontaktu je:

  1. chat (vpravo dolu)
  2. cez komentár v tovare
  3. email

 

Zaujíma nás váš názor! Prosím zahlasujte nám do našej ankety na pravej strane dolu na úvodnej strane nášho obchodu. Pripravujeme niečo nové a zaujímavé Wink Ďakujeme!


Obch. podmienky
Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej aj "Všeobecné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú firma Pavol Škoda – ATS, so sídlom Šalviová 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 44153376, (ďalej len "ATS") na jednej strane a kupujúci na druhej strane (ďalej len "kupujúci") a ktoré sa týkajú predaja tovaru firmy Pavol Škoda - ATS.

1.2 Vzájomné práva a povinnosti medzi kupujúcim sa riadia ďalšími zmluvami uzavretými medzi týmito zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré vzťahy nie sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami, resp. inými zmluvami, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

1.3 Ak to vyplýva zo vzájomnej dohody spoločnosti ATS a kupujúceho, majú právo odchýliť sa pri konkrétnej objednávke od Všeobecných podmienok.

2. OBJEDNANIE TOVARU

2.1 Kupujúci si objednáva tovar na základe písomnej online objednávky cez e-shop, ktorú je možné zaslať aj emailom po vzájomnej dohode.

2.2 Objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením zo strany ATS. Potvrdená objednávka predstavuje záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar v zmysle podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.3 Aby objednávka bola záväzná musí spĺňať nasledovné náležitosti: a) meno a priezvisko kupujúceho, b) adresa kupujúceho, c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru, d) spôsob odberu a miesto dodania tovaru, e) uvedenie spôsobu platby, f) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku v prípade, že kupujúci vo svojom mene osobne nemôže vo svojej prítomnosti objednávku prebrať.

2.4 V prípade, ak sa kupujúci k svojej konkrétnej a potvrdenej objednávke nehlási alebo vyhýba, či inak iným spôsobom nechce prebrať, je povinný ATS zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že tovar bol už zaplatený, predávajúci vráti do 15 dní platbu zníženú o zmluvnú pokutu na účet, z ktorého bola platba prevedená. Objednávku je možné zrušiť výhradne písomne emailom, alebo poštou a vždy v čo najkratšom možnom čase.

3. ODOVZDANIE A PREBRATIE TOVARU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom objednaného tovaru je adresa adresáta prípadne adresa prevádzky sprostredkovateľa, ak to bolo v objednávke objednávateľom uvedené. Ak nie je s kupujúcim dohodnuté iné miesto dodania tovaru platí, že je dohodnuté všeobecné dodacie miesto. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Tovar bude adekvátne zabalený, odoslaný v najkratšej možnej lehote najneskôr do 28 dní. V prípade nedodržania termínu dodania má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek zmluvnej pokuty. Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.3 Predávajúci priloží k tovaru daňový doklad a dodací list so záručnou dobou, čo môže byť v jednom a tom istom doklade.

3.4 ATS dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskou poštou, prípadne na kupujúcim zvolenom výdajnom mieste sprostredkovateľa. Poplatok za dodanie tovaru znáša kupujúci a jeho výška je presne uvedená na webovej stránke ATS a taktiež v OnLine elektronickom obchode ATS pri objednávaní tovaru ešte pred odoslaním objednávky. Kupujúci si môže vyhradiť právo na dodanie tovaru na vlastné náklady inou kuriérskou službou, ktorú splnomocní na prevzatie objednaného tovaru.

3.5 ATS dodá kupujúcemu tovar pri platbe prevodom na účet prostredníctvom kuriérskej služby bezplatne, okrem prípadov, keď si kupujúci i v tomto prípade zabezpečí dodanie tovaru na vlastné náklady.

3.6 ATS zabezpečuje dodanie tovaru väčšinou už aj s poistením, avšak nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať zadarmo. V takom prípade zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kuriérovi v zmysle bodov 3.4 a 3.5 týchto Všeobecných podmienok. Ak kupujúci súhlasí s dodaním tovaru prostredníctvom kuriérskej služby, vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami dodania touto službou.

3.7 Pri prevzatí tovaru kupujúci prevezme dodací a záručný list k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá ATS alebo dopravca.

3.8 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určeného podľa bodu 3.1 týchto Všeobecných podmienok. Tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci prevzal záručný a dodací list a podpísal odpis dodacieho listu dopravcovi alebo ATS.

3.9 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru zo strany dopravcu je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť ATS najneskôr do 24 hodín od prijatia tovaru.

3.10 Bezodkladne po dodaní tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas a ATS tým vznikne škoda, je povinný túto škodu uhradiť.

3.11 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

4. CENA TOVARU

4.1 Cena tovaru je určená cenníkom.

4.2 Pre kupujúceho sa cena objednaného a ATS potvrdeného tovaru stáva nemennou, okrem prípadu uvedenom v bode 4.3 týchto Všeobecných podmienok.

4.3 Je výhradným právom ATS jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia (akceptácie) objednávky tovaru a dňom úhrady kúpnej ceny kupujúcim vzrastie kurz amerického dolára voči euru podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska o viac ako jedno percento. ATS je v takomto prípade oprávnená jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných podmienok riadne a včas.

5.2 Platenie ceny za objednaný tovar vykoná kupujúci po dohode s ATS nasledovnými spôsobmi: a) vopred, uhradením predbežnej faktúry, b) v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku

5.3 V OnLine obchode je možné platiť na základe: zálohovej faktúry

5.4 Platba vopred sa vykoná na základe predbežnej faktúry, či emailom zaslaných platobných údajov a inštrukcií. Tá sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti v nej uvedená suma pripísaná na účet ATS. Ak cena nebola splatená riadne a včas, a to najneskôr do ďalších piatich 5 dní odo dňa splatnosti, objednávka tovaru sa považuje za nezaplatenú. Vtedy je ATS oprávnený od objednávky odstúpiť. Nárok na náhradu škody z takto zrušenej objednávky pre ATS zostáva zachovaný.

5.5 Ak kupujúci platí objednaný tovar v hotovosti je povinný tovar zaplatiť pred jeho fyzickým prevzatím, o čom mu firma ATS vydá doklad o zaplatení ceny za tovar.

5.6 Prevzatie objednaného tovaru skôr než je tovar zaplatený je možné v zmysle Všeobecných podmienok iba v prípade, ak má kupujúci uzavretú zmluvu o odročenom platení.

5.7 Menová doložka uvedená v bode 4.3 platí i v prípade nárastu kurzu USD voči mene, v ktorej sa platí za tovar.

5.8 Ak je kupujúci v omeškaní s platením ceny za objednaný tovar, a nevyužije možnosť zrušenia objednávky, kupujúci je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% a to za každý aj začatý deň omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní.

5.9 Na odročené platenie objednaného tovaru musí kupujúci požiadať ATS o uzavretie zmluvy o odročenom platení. Na platbu týmto spôsobom, resp. na uzavretie zmluvy o odročenom platení kupujúci nemá nárok. Rozhoduje o tom výlučne ATS podľa vlastných pravidiel.

5.10 Ak došlo k uzavretiu zmluvy o odročenom platení, kupujúci má právo objednať tovar a zaplatiť zaň až po jeho prevzatí na základe faktúry a za podmienok stanovených v zmluve.

5.11 Kupujúci môže takto objednať a zaplatiť tovar len v celkovej hodnote, ktorá neprevyšuje hodnotu určenú v zmluve o odročenom splatení.

5.12 Po vyčerpaní sumy stanovenej v bode 5.11 musí za tovar platiť tak, ako platí kupujúci, ktorý zmluvu o odročenom platení neuzavrel.

6. REKLAMÁCIE TOVARU, ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ PODMIENKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru dopravcom ATS nezodpovedá. Nároky z týchto vád musí kupujúci uplatniť u dopravcu. Tovar sa pri preprave poisťuje iba na základe osobitnej dohody s kupujúcim, pričom poistné hradí kupujúci.

6.2 Zjavné vady, najmä mechanické poškodenie tovaru alebo neúplnosť tovaru, musí kupujúci vytknúť ATS najneskôr v lehote na prezretie tovaru uvedenej v bode 3.9 Všeobecných obchodných podmienok predaja. Skryté vady musí kupujúci vytknúť do troch 3 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 3.9 Všeobecných obchodných podmienok predaja.

6.3 Vady musia byť vytknuté písomne emailom s ich detailným upresnením. Reklamačný formulár s inštrukciami si môžete stiahnuť po kliknutí sem

6.4 Miestom reklamácie je adresa uvedená v reklamačnom formulári, ak nie je uvedené, či dohodnuté inak. ATS musí byť pred začatím reklamácie a jej fyzickým zaslaním vopred písomne emailom informované a odsúhlasiť ďalší postup, nakoľko je niekedy problém možné odstrániť svojpomocne alebo nemusí ísť o závadu ale vlastnosť tovaru. Bez predošlého oznámenia a dohodnutia postupu reklamácie s kupujúcim nie je predávajúci povinný prijať alebo začat reklamačný proces.

6.5 Pri reklamácii kupujúci musí predložiť tovar v pôvodnom balení s kompletnou výbavou a dokumentáciou a k reklamácii priložiť faktúru na reklamovaný tovar, ak bol vystavený aj dodací list, záručný prípadne montážny list reklamovaného tovaru, z ktorých musí byť zrejmé najmä spôsob nadobudnutia tovaru, značka výrobcu, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia kupujúcim. Samozrejme je nutné zaslať aj podrobný opis závady, či už písomne ručne alebo emailom pri prvotnom oznámení reklamácie, kde sa dojednajú všetky uvedené podrobnosti k reklamácii alebo vyplnením reklamačného formulára, ktorý je možné nájsť tu

6.6 Ak sa vytknutá vada testovaním nepotvrdí, je kupujúci povinný tovar prevziať a znášať prípadné náklady testovania v zmysle bodu 6.3 týchto Všeobecných podmienok. V prípade, že sa vytknutá vada pri testovaní potvrdí, ATS vadný tovar opraví alebo vymení za bezchybný alebo vadný tovar nahradí podobným tovarom, prípadne vrátením ceny o čom prvotne a výhradne rozhoduje autorizovaný servis výrobcu po prijatí reklamácie.

6.7 ATS poskytuje záruku za tovar prevzatý kupujúcim za podmienok určených týmito Všeobecnými podmienkami. Dĺžka záruky je 2 roky okrem použitého tovaru, kde je záruka 1 rok alebo menej a v tom prípade je zákazník o tomto riadne vopred upovedomený.

6.8 ATS nezodpovedá za vady tovaru a záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté v zmysle tohto Reklamačného poriadku, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, mechanickým poškodením tovaru (napríklad praskliny displeju, krytov, rámov atď), prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením (napríklad škrabance, odreniny), poškodený v dôsledku pádu a silných otrasov alebo vninknutím vody, či ohňom, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, vyššou mocou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou prípadne zásahmi do firmvéru a softvéru elektronických zariadení, pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy a zmena parametrov výrobcu), neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, po uplynutí záručnej doby, stratou kapacity batérie spôsobenej jej bežným opotrebovaním a používaním, použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu. Pri použitých veciach ATS nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá ATS za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6.9 ATS poskytuje i pozáručný servis. Podmienky pozáručného servisu sa upravujú osobitnou dohodou.

6.10 Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu podanú počas prvých 12 mesiacov od kúpy len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak predávajúci zamietne reklamáciu výrobku uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

6.11 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona) a doručiť ho kupujúcemu. Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

6.12 Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním nárokov, na ktoré kupujúci nemá nárok v zmysle Všeobecných podmienok znáša kupujúci.

6.13 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, so známkami používania ktoré presahujú rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu uvedenú vo formulári na odstúpenie od zmluvy alebo po dohode. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade nejasnosti, alebo formuláru na odstúpenie od zmluvy nás prosim kontaktujte, alebo stiahnite priamo kliknutím sem

6.14 Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2014.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Všeobecné podmienky pre predaj počítačov a počítačové služby nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2011.

7.2 ATS má výhradné právo tieto Všeobecné podmienky dopĺňať a meniť.

7.3 ATS tovar predáva hlavne koncovým zákazníkom ako súkromným osobám, pre firmy jedine veľkoobchodná spolupráca. Netýka sa počítačov a služieb, kde nie je podmienkou minimálny odber a veľkoobchodné objemy.

ZWQwO